Положення
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної архівної служби України
05.12.2016 № 164ПОЛОЖЕННЯ
про Дирекція з експлуатації комплексу споруд центральних державних архівних установ України


1. Дирекція з експлуатації комплексу споруд центральних державних архівних установ України (ДЕКС ЦДАУ) утворюється, реорганізовується і ліквідується за рішенням Державної архівної служби України (далі -Укрдержархів) і належить до сфери її управління.

ДЕКС ЦДАУ є державною архівною установою, що здійснює обслуговування комплексу споруд центральних державних архівних установ України (далі - комплекс споруд) та забезпечує фізичну збереженість документів Національного архівного фонду центральних державних архівів.

ДЕКС ЦДАУ є бюджетною, неприбутковою установою, утвореною та зареєстрованою в порядку, визначеному чинним законодавством, що регулює діяльність неприбуткових установ.


2. ДЕКС ЦДАУ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, наказами Міністерства юстиції України та Укрдержархіву, дорученнями Міністра юстиції України, Голови Укрдержархіву та цим Положенням.


3. ДЕКС ЦЦАУ діє на підставі Положення, яке затверджується наказом Укрдержархіву.

Місцезнаходження ДЕКС ЦЦАУ - вул. Солом’янська, 24, м. Київ, 03110, Україна.


4. Основними завданнями ДЕКС ЦЦАУ є:

1) забезпечення фізичної збереженості документів Національного архівного фонду центральних державних архівів, розташованих у комплексі споруд;

2) забезпечення охорони будинків, споруд, приміщень та території комплексу споруд, контрольно-пропускного режиму;

3) підтримання заданих температурно-вологісних параметрів повітря і забезпечення його чистоти в сховищах центральних державних архівів, розташованих у комплексі споруд;

4) забезпечення функціонування Укрдержархіву, центральних державних архівних установ, розташованих у комплексі споруд, в умовах особливого періоду та надзвичайних ситуацій;

5) забезпечення протипожежної безпеки, організація та контроль за виконанням центральними державними архівними установами комплексу споруд основних протипожежних заходів;

6) організація капітальних і поточних ремонтів будівель і споруд комплексу, контроль за якістю ремонтних робіт;

7) забезпечення комплексу споруд електричною і тепловою енергією.


5. ДЕКС ЦДАУ з метою організації своєї діяльності:

1) здійснює технічну експлуатацію холодильного обладнання, систем пожежогасіння, кондиціювання, вентиляції, санітарно-технічного обладнання комплексу споруд;

2) розробляє основні протипожежні заходи і контролює їх виконання;

3) проводить інструктажі з працівниками Укрдержархіву та центральних державних архівних установ комплексу споруд з питань протипожежного захисту;

4) укладає угоди на виконання капітального та поточного ремонтів будинків і споруд комплексу та здійснює контроль за їх виконанням;

5) здійснює технічну експлуатацію електричного, слабкострумового, підсилювального, електрочасового і теплового обладнання;

6) керує діяльністю охорони із забезпечення контрольно-пропускного режиму, охорони будинків, споруд і території комплексу;

7) організовує підготовку будинків, споруд і обладнання комплексу споруд до роботи в осінньо-зимовий період;

8) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізації в комплексі споруд;

9) забезпечує оповіщення керівного складу Укрдержархіву;

10) забезпечує санітарно-технічне обслуговування будинків і споруд комплексу, упорядкування та озеленення території комплексу споруд;

11) організовує транспортне обслуговування Укрдержархіву, центральних державних архівних установ, розташованих у комплексі споруд;

12) забезпечує робочі приміщення Укрдержархіву, центральних державних архівних установ, розташованих у комплексі споруд, місцевим і

міським телефонним зв'язком;

13) забезпечує виконання господарських функцій в апараті Укрдержархіву (прибирання приміщень, придбання та облік матеріальних цінностей тощо);

14) надає допомогу в розміщенні в готелях міста Києва працівників архівних установ, що прибули у відрядження до Укрдержархіву;

15) здійснює контроль за будівництвом нових та реконструкцією діючих споруд центральних державних архівів по вул. Солом'янській, 24, у м. Києві.

16) вживає заходів щодо удосконалення структури ДЕКС ЦЦАУ;

17) здійснює добір кадрів, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників ДЕКС ЦЦАУ;

18) організовує планово-фінансову роботу в ДЕКС ЦЦАУ, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку;

19) забезпечує представництво інтересів ДЕКС ЦЦАУ у судових та інших органах;

20) організовує діловодство та архівне зберігання документів ДЕКС ЦЦАУ відповідно до встановлених правил.


6. ДЕКС ЦДАУ відповідно до покладених на нього завдань має право:

1) укладати угоди з юридичними та фізичними особами на виконання робіт та надання послуг;

2) передавати в оренду або надавати для користування (безкоштовно) матеріальні цінності іншим центральним державним архівним установам, що належать до сфери управління Укрдержархіву;

3) продавати юридичним та фізичним особам матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу в установленому порядку, якщо вони вичерпали свій ресурс, нездатні забезпечувати технологічний цикл та морально застаріли;

4) вносити пропозиції про притягнення до дисциплінарної відповідальності осіб, винних в порушеннях протипожежного режиму і режиму охорони комплексу споруд, якщо такі порушення не тягнуть іншої відповідальності у встановленому законодавством порядку;

5) створювати відділ капітального будівництва на період реконструкції та розвитку комплексу споруд центральних державних архівів по вул. Солом'янській, 24, у м. Києві.

6) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.


7. ДЕКС ЦДАУ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з державними органами, підприємствами, установами, організаціями та об'єднаннями громадян.


8. ДЕКС ЦДАУ очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади Головою Укрдержархіву.

Директор має заступників, яких за погодженням з Головою Укрдержархіву призначає на посади і звільняє з посад. У разі відсутності директора або неможливості здійснення ним своїх повноважень його обов’язки виконує заступник директора відповідно до розподілу функціональних обов’язків.


9. Директор ДЕКС ЦДАУ:

1) очолює ДЕКС ЦДАУ, здійснює керівництво його діяльністю, представляє ДЕКС ЦДАУ у відносинах з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та іншими органами, підприємствами, установами, організаціями в Україні і за її межами;

2) забезпечує виконання ДЕКС ЦДАУ Конституції України та законів України, актів та доручень Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства юстиції України та Укрдержархіву, доручень Міністра юстиції України та Голови Укрдержархіву;

3) визначає обов'язки і ступінь відповідальності заступників і керівників структурних підрозділів ДЕКС ЦДАУ;

4) подає на затвердження до Укрдержархіву положення про ДЕКС ЦДАУ;

5) затверджує положення про структурні підрозділи ДЕКС ЦДАУ і посадові інструкції його працівників;

6) затверджує структуру ДЕКС ЦДАУ за погодженням з Головою Укрдержархіву;

7) затверджує штатну розстановку ДЕКС ЦДАУ;

8) призначає на посади і звільняє з посад працівників ДЕКС ЦДАУ;

9) видає у межах своєї компетенції накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує і контролює їх виконання;

10) приймає рішення щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників ДЕКС ЦДАУ;

11) представляє ДЕКС ЦДАУ у судах, у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами;

12) розпоряджається коштами ДЕКС ЦЦАУ в межах затвердженого кошторису;

13) укладає договори з питань діяльності ДЕКС ЦЦАУ;

14) здійснює інші повноваження відповідно до цього Положення та чинного законодавства.


10. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції ДЕКС ЦЦАУ, в ДЕКС ЦДАУ може утворюватися дирекція.

Положення про дирекцію затверджується наказом директора ДЕКС ЦДАУ.


11. ДЕКС ЦДАУ України утримується за рахунок коштів Державного бюджету України.

Доходи ДЕКС ЦДАУ використовуються виключно для фінансування видатків на утримання ДЕКС ЦДАУ, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Положенням.

ДЕКС ЦДАУ дотримується заборони розподілу отриманих доходів або їх частини серед засновників органу управління ДЕКС ЦДАУ та її працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску) та інших пов’язаних з ними осіб.

У разі припинення ДЕКС ЦДАУ його активи, майно будуть передані неприбутковій організації відповідного виду або зараховано до доходу бюджету.

Граничну чисельність, кошторис, штатний розпис та фонд оплати праці працівників ДЕКС ЦДАУ затверджує Голова Укрдержархіву.


12. ДЕКС ЦЦАУ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.